# Equal

A + Adjective + bằng / như + B
Chiếc máy ảnh đắt bằng chiếc điện thoại di động.
Chiếc máy ảnh đắt như chiếc điện thoại di động.
The camera is as expensive as the mobile phone
A và B + Adjective + bằng / như nhau
Chiếc máy ảnh và chiếc điện thoại di động đắt bằng nhau.
Chiếc máy ảnh và chiếc điện thoại di động đắt như nhau.
The camera and mobile phone are equally expensive.

# Greater than ...

A + Adjective + hơn + B
Nhà A cao hơn nhà B.
A's house is taller than B's house.
Anh A nặng hơn anh B.
A is heavier than B.

# The Superlative Degree

Trong + Quantity + Noun, Noun + Adjective + nhất
Trong ba chiếc bút, chiếc bút chì rẻ nhất, chiếc bút máy đắt nhất.
In these three pens, the pencil is cheapest, the fountain-pen is the most expensive.
Trong ba quyển từ điển, quyển A dày nhất, quyển C mỏng nhất.
In the three dictionaries, dictionary A is the thickest, dictionary C is the thinnest.